Warunki korzystania

NASTĘPUJĄCE WARUNKI KORZYSTANIA (TUTAJ ODNOSZĄ SIĘ DO „UMOWY”) - KTÓRE OBEJMUJĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ (TUTAJ NINIEJSZEJ „STRONIE INTERNETOWEJ”) - SĄ PRAWNIE WIĄŻĄCE UMOWĄ UMOWĄ MIĘDZY WAM „ZWRÓCONE”. „TY”, „TWÓJ”) I PŁYTY CD (TUTAJ ODNOSI SIĘ DO „CDS”). PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEJ UMOWY PRZED UŻYCIEM STRONY INTERNETOWEJ. KORZYSTAJĄC ZE STRONY INTERNETOWEJ, PODPISUJE SIĘ ZGODĘ NA NINIEJSZĄ UMOWĘ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZĄ UMOWĘ, NALEŻY NIE UŻYWAĆ STRONY INTERNETOWEJ.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW
Żadne materiały ze strony internetowej nie mogą być kopiowane, powielane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody CDS.

ZNAKI TOWAROWE / PRAWA AUTORSKIE
Zawartość strony internetowej, w tym wszystkie teksty i obrazy graficzne, jest chroniona prawem autorskim CDS i / lub innych podmiotów. Znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane na stronie internetowej są zastrzeżonymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi CDS i / lub innych podmiotów. Żadne treści zawarte na stronie internetowej nie będą interpretowane jako udzielone, przez domniemanie lub w inny sposób, jakąkolwiek licencję lub prawo do używania dowolnego znaku handlowego lub materiałów chronionych prawem autorskim wyświetlanych bez pisemnej zgody CDS lub innej strony trzeciej, która może być właścicielem znaku handlowego lub materiałów chronionych prawem autorskim.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
CDS dokłada uzasadnionych starań, aby zamieścić dokładne i aktualne informacje na stronie internetowej, CDS nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do ich dokładności. CDS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w treści strony internetowej.

Niektóre połączone strony internetowe nie są kontrolowane przez CDS, a CDS nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron zewnętrznych, do których prowadzą linki, ani żadnych innych linków zawartych na takich stronach zewnętrznych. CDS zapewnia linki tylko dla Twojej wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek linku nie stanowi poparcia CDS dla strony lub jej zawartości.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE LUB DOSTĘPNE ZE STRONY INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ” ORAZ „W DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CDS WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM RĘKOJMI, DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZENIA. CDS NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ USUNIĘTE, LUB ŻE STRONA INTERNETOWA LUB SERWERY, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. CDS NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO UŻYTKU LUB WYNIKÓW UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW NA STRONIE LUB DOSTĘPU DO niej W ZAKRESIE ICH PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB INNEJ.

Korzystając ze strony, zgadzasz się zabezpieczyć, zabezpieczyć CDS przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami, zobowiązaniami i wszelkimi kosztami obrony, w tym między innymi honorariami prawników, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z roszczeń przez strona trzecia, która opiera się na korzystaniu z witryny z naruszeniem niniejszej Umowy.

INNA PROWIZJA
Niniejsza Umowa reprezentuje całą umowę między CDS a użytkownikiem tej witryny związaną z przedmiotem tutaj zawartym. Żadne opóźnienie lub zaniechanie przez CDS podjęcia działań na podstawie niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie lub praw określonych w niniejszym dokumencie, chyba że CDS wyraźnie zrzeknie się na piśmie. Żadne pojedyncze zrzeczenie się nie będzie stanowić kontynuacji ani kolejnego zrzeczenia się.

CDS zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiałów ze strony internetowej w dowolnym momencie i może, w dowolnym czasie i według własnego uznania, zmienić warunki niniejszej Umowy poprzez aktualizację tego ogłoszenia. Użytkownicy są związani takimi zmianami i dlatego powinni okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami niniejszej Umowy.